معرفی سامانه ی آموزش الکترونیک دانشگاه بزرگمهر قائنات

258


0

در این ویدئو محیط کلی و نحوه ی ورود به سامانه ی آموزش الکترونیک برای اساتید و دانشجویان توضیح داده شده است

Published by: دانشگاه بزرگمهر قائنات
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی