تشییع شهیدان خلبان علیرضاکریمایی و مصطفی فصیحی

5.7 K


0

این دوشهید در سحرگاه ششم بهمن 1390 ساعت 430 صبح در نزدیک بوشهر طی یک پرواز عملیاتی اسکرمبل به شهادت رسیدند. سایت یادواره این شهدا و توضیحات تکمیلی در : www.tomcat6062.ir

Published by: عاشورائیان
Published at: 8 years ago
Category: حوادث