دستگاه روغن گیری و دستگاه روغن کشی seopich0
1807

روغن کشی به روش پرس سرد اینگونه انجام می شود که دانه های روغنی و یا هسته هایی که درون دستگاه روغن گیری ریخته می شوند، تحت فشار و پرسی قوی قرار می گیرند، به گونه ایی که عصاره و روغن به دست می آید. http://seopich.com

Published by: hamed emami Published at: 6 years ago Category: آموزشی