طراحی و نصب صاعقه گیر

2 K


0

حفاظت در برابر صاعقه امروز در کشور های مختلف دنیا رو به گسترش می باشد و با توجه به اهمیت حفاظت تجهیزات الکترونیکی در برابر تاخت های ناگهانی حفاظت در برابر جریان صاعقه از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. در این میان طراحی و محاسبات صاعقه گیر نقش ویژه ای در حفاظت صاعقه دارد . طراحی ، تامین و اجرای ارتینگ ، صاعقه گیر و حفاظت کاتدی تلفن : 66293276

Published by: مبتکران صنعت
Published at: 4 years ago
Category: فیلم و انیمیشن