تاریخچه مختصر و تصویری از حفاری های بشر تا سال 2017

238


0

وجود یک معدن در عمق 4000 متری زمین اتفاق عجیبی است، اما عجیب تر از آن دسترسی به اعماق بیش 10000 متر توسط بشر امروز است. با این حال هنوز حتی نتوانسته ایم به بیش از یک سوم عمق پوسته ی زمین دسترسی پیدا کنیم.

Published by: علمی و آموزشی
Published at: 43 years ago
Category: آموزشی