شکار هایی چند از کروکدیل

5.6 K


0

اینم شکار تمرین شده و مهندسی شده و خیلی نرم که منجر به جر خوردن یه سری اهو ماهو میشود

Published by: پلنگ شکن
Published at: 7 years ago
Category: حیوانات