حفاظت امکان مستعد انفجار در برابر صاعقه

104


0

یکی از مهم ترین چالش های نقاطی که دارای گاز و یا بخارات قابل اشتعال هستند ایجاد جرقه در آن محدوده می باشد صاعقه به عنوان یکی از عوامل ایجاد جرقه می باشد و در صورتی نقاط مستعد انفجار در برابر صاعقه حفاظت نگردند قطعا فاجعه ایجاد خواهند کرد . مبتکران صنعت پیشرو در ارائه خدمات تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه می باشد

Published by: مبتکران صنعت
Published at: 2 years ago
Category: فیلم و انیمیشن