ریکاوری جی کد با استفاده از پلاگین پرومکس0
13

با استفاده از این پلاگین می توان در صورت قطعی برق و یا توقف ماشین در حین تولید بعد از شروع مجدد می توان از ادامه خط مورد نظر جی به ادامه فرایند تولید پرداخت. لطفا به فیلم توجه فرمایید. ایران تجهیز متفاوت در خدمات

Published by: Iranieq.ir Published at: 3 years ago Category: آموزشی