علمی آموزشی

مشترک   ۰

Robotour 2015

۰
۴ ماه قبل

Gewonnen! Im ersten Anlauf auf den 1. Platz!
Ein Zusammenschnitt der vier Läufe bei der Robotour 2015.

Win! 1. Place on first appempt!
A Compilation of the four runs at Robotour 2015.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.