علمی آموزشی

مشترک   ۰

هفت عادت مردمان موثر

۵
۳ ماه قبل

مهمترین مانع در برقراری ارتباط گوش ندادن و ارزیابی کردن است

هفت عادت مردمان موثر استفان کاوی شنونده فعال همدلی ارتباط انسانی

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.