علمی آموزشی

مشترک   ۰

FRE 2016: Task 4 - Seeding

۳
۴ ماه قبل

Task 4 was all about autonomous seeding. The feeding station had to be activated by the robot with a network ping. The robot then had to follow the red line and distribute seeds randomly.
Beteigeuze made it to 3rd in this task.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.