سلامت و پزشکی

مشترک   ۰

AMAZING !!! HEALTHIEST SUPER FOOD IN THE WORLD | HEALTHY SNACKS RECIPE | SPROUTS SALAD

۰
۵ ماه قبل

AMAZING !!! HEALTHIEST SUPER FOOD IN THE WORLD | HEALTHY SNACKS RECIPE | SPROUTS SALAD

THE SPROUTS CONTAIN A GREATER CONCENTRATION OF NUTRIENTS LIKE VITAMIN E, POTASSIUM, IRON, PHYTOCHEMICALS, ANTIOXIDANTS, BIOFLAVONOIDS, CHEMOPROTECTANTS AND PROTEIN.
THE HIGH AMOUNTS OF VITAMIN A IN SPROUTS STIMULATE HAIR FOLLICLES AND ENCOURAGE THE SCALP TO PRODUCE MORE HAIR
SPROUTS CONTAIN NUTRITION WHICH MAINTAIN THE HEALTH OF THE SKIN AND ENHANCE ITS GLOW.
POMEGRANATE SEEDS CONTAINS ANTIOXIDANTS AT HIGHER LEVELS THAN MANY OTHER FRUIT JUICES, AND POMEGRANATE JUICE MAY BLOCK OR SLOW THE BUILDUP OF CHOLESTEROL IN THE ARTERIES
POMEGRANATE HAS ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS THAT MAY PROTECT AGAINST CANCER AND OTHER CHRONIC DISEASES
EATING CUCUMBERS MAY ALSO HELP TO RELEASE EXCESS HEAT IN YOUR STOMACH
CUCUMBERS ARE VERY LOW IN CALORIES, YET THEY MAKE A FILLING SNACK
CUCUMBERS CONTAIN POTASSIUM, WHICH IS ASSOCIATED WITH LOWER BLOOD PRESSURE LEVELS
CARROTS CONTAIN A NUMBER OF ANTISEPTIC AND ANTIBACTERIAL ABILITIES THAT MAKE IT IDEAL FOR BOOSTING THE IMMUNE SYSTEM
CARROTS, LIKE MOST VEGETABLES, HAVE SIGNIFICANT AMOUNTS OF DIETARY FIBER WHICH HELPS IN DIGESTION
COCONUT REDUCES SWEET CRAVINGS AND IMPROVES INSULIN SECRETION AND UTILIZATION OF BLOOD GLUCOSE.
COCONUT GIVES QUICK ENERGY BOOST THAT PROVIDES A SUPER NUTRITIOUS SOURCE OF EXTRA ENERGY
THE CITRIC ACID IN LEMON JUICE HELPS TO DISSOLVE GALLSTONES, CALCIUM DEPOSITS, AND KIDNEY STONES
LEMON DESTROYS INTESTINAL WORMS
BLOOD VESSELS ARE STRENGTHENED BY THE VITAMIN P IN LEMON THUS PREVENTS INTERNAL HAEMORRHAGE

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس سلامت و پزشکی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.