علمی آموزشی

مشترک   ۰

FRE Herning 2011: Cornstar @Freestyle task

۰
۴ ماه قبل

The Field Robot Event 2011 took place in Herning, Denmark.

Here you can see the Cornstar-Team from Slovenia in the Freestyle task.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.