دینی مذهبی

مشترک   ۰

لذت عقلانی، بالاترین لذت

۱۲
۸ ماه قبل

بالاترین و برترین لذت ها معرفت خداوند تعالی است و هیچگاه تصور لدتی که بتواند این لذت را تحت شعاع قرار بدهد نمی دانیم مگر آنکه کسی از درک آن لذت محروم شده باشد. انسان مجموعه ای از قوا و غرائز است که هر قوه و غریزه ای لذتی مخصوص به خود دارد و لذت مخصوص هر غریزه رسیدن به آن چیزی است که براساس خلقت و طبیعت بر آن سرشته شده است

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس دینی مذهبی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.