علمی آموزشی

مشترک   ۰

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۷۳
۶ ماه قبل

پیش گفتار و مختصری از مبحث تجزیه و تحلیل ترازنامه و سود وز یان توسط استاد حسین آباقی

مالی سنتر حسین آباقی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی صورتهای مالی ترازنامه سود وزیان

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.