علمی آموزشی

مشترک   ۰

FRE 2016: Day 2 - Weeding like crazy!

۱
۴ ماه قبل

Task 3, the weeding and task 4, the seeding await us on Day 2 of the FRE 2016.
It didn't stop raining, but that didn't stop our competition!

Music "Cars Race" by ccMister.org user "reusenoise" (CC BY-NC 3.0)

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.