علمی آموزشی

مشترک   ۰

تفسیر ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم استاد غفارزاده

۱۳۷
۷ ماه قبل

تفسیر کامل ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم توسط استاد غفارزاده

مالیات آموزش مالیات مالیاتهای مستقیم تفسیر قانون قانون مالیات قوانین مالیاتی مالی سنتر

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.