علمی آموزشی

مشترک   ۰

Field Robot Event Wageningen 2009

۰
۴ ماه قبل

See how the robot manages one of the outdoor tasks on the Field Robot Event 2009 in Wageningen.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.