کودک و نوجوان

مشترک   ۰

Tokyo's attitude to cars | Jeremy Clarkson's Motorworld | BBC autos

۵
۵ ماه قبل

Jeremy Clarkson is in Tokyo to take a closer look at Japan's attitude to cars. Great clip from BBC motoring classic, Jeremy Clarkson's Motorworld.

Subscribe to see all the reviews, races and challenges: http://bit.ly/zx9OQI

Top Gear YouTube channel: http://www.youtube.com/topgear
TopGear.com website: http://www.topgear.com

Top Gear Facebook: http://www.facebook.com/topgear
Top Gear Twitter: http://twitter.com/BBC_topgear

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس کودک و نوجوان

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.