اظهار و یا پنهان کردن ناراحتی در مقابل دیگران

134

Balagh

0

- بعضی از مسائلی که مرتبط با دیگران نیست ؛ مثلا غمی که در محیط کار ایجاد شده ، نباید به همسر اظهار شود و بر عکس آن ، یعنی غم و غصه ای که به خاطر اعضای خانواده ایجاد شده است ، نباید در محیط کار اظهار شود ؛ ولی اگر از شخص خاصی ناراحتی ایجاد می شود ، باید به او ابراز کرد و نباید در مقابل او در دل ریخت ، باید جرئت مندانه با او بازگو کرد.

Published by: Balagh
Published at: 2 years ago
Category: