بحث جرگه آزاد: سیستم انتخابات

264


0

در جرگه آزاد امشب در مورد سیستم انتخاباتی افغانستان صبحت کردیم

Published by: Open jirga. جرگه آزاد. آزاده جرگه
Published at: 1 year ago
Category: فیلم و انیمیشن