شيعه و تحريف قرآن، دکتر حسن انصاری، جلسه ۲0
140

بررسی کتاب التنزيل والتحريف تأليف ابوعبدالله سياري، بحثی درباره تفکيک روايات کتاب ابوعبدالله سياري و درباره حضور راويان جريان غلو در کتاب (همراه با بحثی درباره نظر جريان حديث گرای قم در سده سوم قمری درباره غلو در تشيع)

Published by: Mohebein Ahl al-Bayt Published at: 2 years ago Category: سرگرمی