شيعه و تحريف قرآن، دکتر حسن انصاری، جلسه ۱0
191

بررسی کتاب التنزيل والتحريف تأليف ابوعبدالله سياري، بحث تحريف قرآن از چه زمانی مطرح شد؛ همراه با بحثی درباره ارزيابی شخصيت سياری

Published by: Mohebein Ahl al-Bayt Published at: 2 years ago Category: سرگرمی