آواز دشتی استاد بنان0
4403

ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ، با صدایاستاد #بنان ، تار استاد #جلیل_شهناز و ویلن استاد #علی_تجویدی ، هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ، ثبت است بر جریده‌ی عالم دوام ما

Published by: Mehrdad Published at: 5 years ago Category: موسیقی